image_pdfimage_print

Badania zabawek i artykułów dla dzieci

Laboratorium J.S. Hamilton Poland – z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oferuje badania mechaniczne  zabawek sprawdzających ich bezpieczeństwo i jakość, na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE:

  • PN-EN 71-1 –  właściwości  mechaniczne  i  fizyczne
  • PN-EN 71-2 –  palność

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz akredytowanych badań chemicznych:

  • PN-EN 71-3 –  migracja  określonych  pierwiastków    (glin, antymon, arsen, bar, bor, kadm, chrom (III), chrom (VI), kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, stront, cyna, cyna organiczna, cynk) PN-EN 71-8  –  zabawki  aktywizujące
  • PN-EN 71-9, 10 i 11 – oznaczanie zawartości barwników, formaldehydu oraz badanie migracji monomerów, konserwantów drewna  i  plastyfikatorów.
  • Oznaczanie substancji niebezpiecznych ( aromatycznych, barwników azowych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) w zabawkach i artykułach dziecięcych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH)
  • Oznaczanie zawartości substancji lotnych oraz badanie migracji przeciwutleniaczy, bisfenolu A (BPA) i formaldehydu zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1400-3, PN-EN 14372, PN-EN 12586, PN-EN 1930.
  • Badanie migracji globalnej, zgodnie z wymaganiami serii norm PN-EN 1186 oraz migracji specyficznej zgodnie z wymaganiami serii norm PN-EN 13130.
  • Oznaczanie zawartości rtęci, ołowiu, kadmu, chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych ( PBDE) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Nr 2011/65/UE (RoHS).