image_pdfimage_print

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem AC149  na potrzeby branży oświetleniowej przeprowadza dobrowolną certyfikację w zakresie oświetlenia i opraw oświetleniowych

Przeprowadzamy procesy certyfikacyjne w oparciu o typoszereg norm PN-EN 60598 oraz Dyrektywę 2014/30/UE (EMC) jako jednostka notyfikowana (NB 2057).

Przedmiotowa norma obejmuje m.in. poniższe typy opraw:

 • stałe i przenośne ogólnego przeznaczenia,
 • wbudowane,
 • drogowe i uliczne,
 • ogrodowe,
 • ręczne,
 • fotograficzne i filmowe,
 • oświetlenie sceniczne,
 •  projektory iluminacyjne,
 • girlandy świetlne,
 • i inne

W Laboratorium Badawczym o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem AC1552 wykonujemy zarówno badania akredytowane  i nieakredytowane  związane z procesami certyfikacji jak i niezależne dyktowane potrzebami naszych klientów.

Dla producentów opraw oświetleniowych proponujemy następujące zakresy badań:

Pełny zakres badań wg. normy PN-EN 60598-1 oraz PN-EN 60598-2;

A. Badania podstawowe:

 • badania konstrukcji w tym badanie wytrzymałości mechanicznej, badanie urządzenia do zawieszania , badanie odporności na korozję, badanie odporności na promieniowanie UV,
 • sprawdzenie ciągłosci uziemienia,
 • ochrona przed porażeniem,
 • badanie odporności na wnikanie pyłu, ciał stałych i wody,
 • badanie rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • pomiar odstępów izolacyjnych,
 • próba trwałości i próba termiczna

B. Badania komponentów:

 • badaniu w zakresie palności i odporności na nagrzewanie poddajemy również części izolacyjne, koszulki izolacyjne, zaciski.

C. Badania trwałości i odporności na ciepło:

 • badania trwałości i odporności na ciepło opraw oświetleniowych.

D. Badania chemiczne:

 • oznaczanie zawartości rtęci, ołowiu, kadmu, chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS)

E. Badania EMC