Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Badania akredytowane

JSH Siemianowice Śląskie
informuje o uzyskaniu akredytacji w zakresie badań rozdzielnic i sterownic
niskonapięciowych.

Oferujemy badania wykonywane
wg następujących standardów:

PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1:
Postanowienia ogólne

W normie podano warunki
eksploatacji, wymagania konstrukcyjne, cechy techniczne oraz badania dotyczące
ZESTAWÓW rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych stacjonarnych lub
przenośnych, w obudowach i bez obudów, przeznaczonych do pracy przy napięciu
znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu
stałego, w systemach wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przekształcania energii
elektrycznej oraz w systemach sterowania urządzeniami zasilanymi energią
elektryczną, w warunkach specjalnych (na statkach, w pojazdach szynowych, w
urządzeniach dźwigowych, w atmosferach zagrożonych wybuchem) oraz do zastosowań
powszechnego użytku (do obsługi przez osoby niewykwalifikowane), a także jako
wyposażenie elektryczne maszyn.

PN-EN 61439-5:2015-02 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

Standard określa szczegółowe
wymagania dotyczące stacjonarnych zestawów do dystrybucji mocy w sieciach
publicznych (PENDA).

PENDA podlegają następującym kryteriom:

– przeznaczone do dystrybucji
energii elektrycznej w układach trójfazowych, dla których napięcie znamionowe
nie przekracza 1000 V AC,

– są zestawami w wykonaniu
stacjonarnym;

– przeznaczone do
instalowania w miejscach, gdzie dostęp do ich użytkowania mają tylko osoby
wykwalifikowane, jednakże zestawy w wykonaniu zewnętrznym mogą być instalowane
w miejscach ogólnie dostępnych;

– do użytku w pomieszczeniach
i na zewnątrz

Celem normy jest podanie
definicji i określenie warunków świadczenia usług, wymagań konstrukcyjnych,
parametrów technicznych i testów dla PENDA. Parametry sieci mogą wymagać badań
na wyższym poziomie wydajności.

PENDA mogą również zawierać
urządzenia sterowania i sygnalizacji, związane z dystrybucją energii elektrycznej.

Norma ta ma zastosowanie do
wszystkich PENDA, zarówno tych projektowanych i produkowanych jednostkowo jak
również w pełni znormalizowanych i produkowanych seryjnie.