image_pdfimage_print

PoufnośćJednostka Certyfikująca dokonuje oceny zgodności z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych.
Zgodnie z pkt. 10 Artykułu R17 załącznika Nr 1 do Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, Jednostka Certyfikująca deklaruje, że na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zapewnia poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z procesami oceny zgodności, certyfikacji, badań czy też inspekcji. Informacje te nie są ujawniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody wnioskodawcy. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, klient powiadamiany jest z wyprzedzeniem o potrzebie ujawnienia informacji będącej jego własnością w zakresie dopuszczonym przez odpowiednie przepisy prawne. Prawa własności podlegają ochronie. Zobowiązanie do przestrzegania zasad konkurencji i poufności zawarte są w odpowiedniej deklaracji. Deklaracja jest wypełniana i akceptowana przez każdego pracownika Jednostki Certyfikującej, członka Rady ds. Certyfikacji oraz członka Komitetu Technicznego i przechowywana w aktach osobowych.