image_pdfimage_print

O firmieJ.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca/Laboratorium Badawcze z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w dalszej części zwana Jednostką Certyfikującą/Laboratorium Badawczym jest zapewniającą pełną bezstronność i wiarygodność jednostką certyfikującą wyroby i systemy zarządzania jakością, posiadająca własne akredytowane laboratorium badawcze. Na rynku oceny zgodności działamy od 2006 r. do 1 lipca 2017 r. jako JOAiCW TEST Sp. z o.o. . Podstawą działania naszej firmy jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Kompetencje Jednostki Certyfikującej i Laboratorium Badawczego  zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji następującymi certyfikatami akredytacji:

 • Certyfikat Akredytacji AC 149 – dla Jednostki certyfikującej wyroby
 • Certyfikat Akredytacji AC 155 – dla Jednostki certyfikującej systemy zarządzania
 • Certyfikat Akredytacji AB 1552 – dla Laboratorium badawczego

Jednostka Certyfikująca posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia:

 • 2006/42/WE (MD),
 • 2014/34/UE (ATEX),
 • 2014/30/UE (EMC),

i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

Jednostka Certyfikująca zawarła również umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji do używania wspólnego znaku towarowo gwarancyjnego „B” otrzymując numer identyfikacyjny 32 i prowadzi certyfikację wyrobów na dobrowolny znak bezpieczeństwa B.

Jednostka Certyfikująca na podstawie art. 113 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – “Prawo geologiczne i górnicze”, jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby, przeprowadza badania i dokonuje oceny wyrobów, dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych.

Ponadto prowadzimy działalność pomiarowo-badawczą we własnym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawczym Nr AB 1552. Wyposażenie laboratorium badawczego pozwala między innymi na przeprowadzanie badań wyrobów w zakresie dyrektyw:

 • 2006/42/WE (MD),
 • 2014/34/UE (ATEX),
 • 2014/35/UE (LVD),
 • 2014/30/UE (EMC).

Profesjonalizm i wiarygodność Jednostki Certyfikująca osiągana jest przez wysokie kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionych specjalistów. Ocenę zgodności, badania oraz certyfikację wyrobów i systemów zarządzania jakością prowadzi wysoko kwalifikowana kadra specjalistów posiadająca długoletni staż pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz na samodzielnych  stanowiskach w organach nadzoru górniczego.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwoliło na powołanie Jednostki Certyfikującej przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na członka następujących komitetów technicznych:

 • KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem,
 • KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
 • KT 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych,
 • KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego.

Siedziba Jednostki Certyfikującej oraz Laboratorium Badawczego  mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 14.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000778120

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Polisa nr: 04.466.659

REGON: 002893048
NIP: 586-000-60-39

Numery rachunków bankowych:
BZ WBK Bank Zachodni –  19 1090 1102 0000 0001 0432 4813 PLN

Kapitał zakładowy: 343 550,00 PLN