image_pdfimage_print

Akredytacja

  • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką
  • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym
  • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty  z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA)
  • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu;
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne);
  • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska;
  • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego).

Certyfikacja wyrobów

Jednostka HAMILTON przeprowadza dobrowolną certyfikację wyrobów w zakresie uzyskanej Akredytacji nr AC 149 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).
Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Jednostkę HAMILTON wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065 ”Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Certyfikacja Systemów Zarządzania

Jednostka HAMILTON przeprowadza dobrowolną certyfikację systemów zarządzania w zakresie uzyskanej  Akredytacji nr AC 155 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).

Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Jednostkę HAMILTON wymagań normy PN-ENISO/IEC 17021-1 ”Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania” oraz normy PN-EN ISO/IEC  17021-3 ”Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością”.

Jednostka HAMILTON zawarła umowę sublicencyjną z International Accreditation Forum, Inc.— IAF jest międzynarodową organizacją zrzeszającą jednostki akredytujące, prowadzące akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby, a także inne zainteresowane strony, związane z oceną zgodności w tym zakresie.

IAF promuje międzynarodowe uznawanie akredytacji udzielonych przez jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami porozumienia IAF MLA. Celem IAF jest opracowanie skutecznego systemu, zgodnie z którym certyfikaty wydane przedsiębiorstwom przez akredytowane jednostki oceniające zgodność w jednej części świata, byłyby akceptowane
w każdej innej części świata.

Badania laboratoryjne

AC1552Działające w strukturach J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich laboratorium przeprowadza szereg badań i prób w zakresie uzyskanej Akredytacji nr AB 1552 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).
Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Laboratorium badawcze J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o.  zawarła umowę sublicencyjną z ILAC, czyli International Laboratory Accreditation Cooperation która jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji różnego rodzaju programów opracowanych dla laboratoriów i jednostek inspekcyjnych.

ILAC jest najważniejszym forum międzynarodowym, którego celem jest rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań i świadectw z inspekcji na całym świecie.