image_pdfimage_print

BezstronnośćPolityka bezstronności

Bezstronność Jednostki Certyfikującej gwarantowana jest między innymi przez:

 • Stały personel kierowany przez Kierownika Jednostki, którego wynagrodzenie nie jest zależne od ilości i wyniku certyfikacji.
 • Radę ds. Certyfikacji, będącą strukturą (mechanizmem/komitetem) chroniącą bezstronności działania Jednostki Certyfikujacej, reprezentowaną przez wszystkie strony związane z prowadzonymi procesami certyfikacji bez dominacji którejkolwiek ze stron.

Rada ds. Certyfikacji:

 • bierze udział w tworzeniu polityki dotyczącej bezstronności działań certyfikacyjnych,
 • doradza w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji, w tym dotyczących otwartości
  i postrzegania przez opinię publiczną,
 • przeciwdziała jakimkolwiek tendencjom ze strony właścicieli jednostki certyfikującej do tego, aby jakiekolwiek czynniki komercyjne lub inne zagrażały wiarygodnemu, obiektywnemu prowadzeniu działalności certyfikacyjnej,
 • prowadzi przegląd, co najmniej raz w roku, bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą,
 • zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących reklamacji, skarg i odwołań po przedstawieniu przez Prezesa Jednostki przedmiotowej sprawy spornej,
 • ma prawo żądać od kierownictwa jednostki certyfikującej wszystkich niezbędnych informacji, uzasadnień stosownych decyzji, działań oraz wyboru odpowiedzialnych za poszczególne zakresy działania w odniesieniu do certyfikacji, w celu umożliwienia jednostce certyfikującej zapewnienia stosownej i bezstronnej certyfikacji. Jeżeli w jakiejkolwiek sprawie kierownictwo nie stosuje się do opinii Rady, ma ona prawo do podjęcia niezależnego działania
  (np. poinformowania władz, jednostek akredytujących, interesariuszy).

W celu zapewnienia braku konfliktów interesów, Jednostka Certyfikująca wymaga od wszystkich swoich pracowników, wewnętrznych i zewnętrznych, zgłaszania wszelkich byłych i/lub obecnych powiązań z organizacjami, do których oceny lub certyfikacji zostaną wyznaczeni. W przypadku zaistnienia takich powiązań Jednostka Certyfikująca analizuje je pod kątem zagrożenia dla bezstronności i albo nie angażuje tego personelu do danego procesu certyfikacji albo wykazuje, że nie występuje konflikt interesów.

Aby uniknąć zagrożenia utraty bezstronności i obiektywności w działaniach certyfikacyjnych, Jednostka Certyfikujaca:

 • w przypadku występowania powiązań stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności nie oferuje certyfikacji,
 • nie certyfikuje innych jednostek certyfikujących systemy zarządzania,
 • nie prowadzi usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania,
 • nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych Klientów,
 • nie podzleca auditów jednostkom konsultingowym,
 • nie oferuje certyfikacji w powiązaniu z konsultingiem,
 • nie certyfikuje systemów zarządzania w przypadku, gdy powiązania między jednostką a organizacją konsultującą stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,
 • nie podzleca działań certyfikacyjnych,
 • jednostka nie prowadzi działalności projektowej lub produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji.

Naczelną dewizą Jednostki Certyfikującej jest, że wszyscy wnioskodawcy prowadzący działalność  w deklarowanym przez Jednostkę  obszarze działania mają równy dostęp do naszych usług.
Wiarygodność osiągana jest przez wysokie kwalifikacje i doświadczenie specjalistów zatrudnionych w Jednostce Certyfikujacej oraz przez podnoszenie ich kwalifikacji poprzez działalność szkoleniową prowadzoną w Jednostce oraz ich udział w konferencjach, seminariach naukowych i szkoleniach zewnętrznych.