image_pdfimage_print

Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w Siemianowicach Śląskich oferuje badania ROHS sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg dyrektywy 2011/65/UE.

Dyrektywa 2011/65/UE dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji takich jak:

  • ołów
  • rtęć
  • kadm
  • chrom (VI)
  • polibromowane bifenyle (PBB)
  • polibromowane etery difenylowe (PBDE)
  • ftalan di 2-etyloheksylu (DEHP)
  • ftalan benzylu butylu (BBP)
  • ftalan dibutylu (DBP)
  • ftalan diizobutylu 9DIBP)

W laboratorium J.S. Hamilton badania ROHS wykonywane są metodą przesiewową – XRF, która łączy w sobie najwyższą dokładność i precyzję analizy składu pierwiastkowego.

W przypadku wykrycia obecności Pb, Br, Cd, Cr, Hg, bądź gdy wynik jest bliski granicy dopuszczalności danego pierwiastka, próbka musi być dodatkowo zweryfikowana w ramach badań metodami chromatograficznymi i spektrometrycznymi.

W toku dalszej analizy oznacza się szczegółowo zawartość Pb, Cr(VI), Hg, Cd oraz PBB i PBDE.

Pełny zakres naszej akredytacji  AB 1552 .