image_pdfimage_print

Notyfikowana (NB 2057) Jednostka TEST, jako strona trzecia przeprowadza obowiązkową ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE (MD).
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE wdrożona została do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania:
a) maszyn,
b) wyposażenia wymiennego,
c) elementów bezpieczeństwa,
d) osprzętu do podnoszenia,
e) łańcuchów, lin i pasów,
f) odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu,
g) maszyn nieukończonych;

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel zobowiązany jest między innymi do przeprowadza właściwej procedury oceny zgodności. Dla w/w wyrobów Jednostka TEST prowadzi dobrowolna ocenę zgodności.

Jednostka TEST odpowiednio dla grupy wyrobów:

 • maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:
  – lokomotywy i wózki hamulcowe,
  – hydrauliczne obudowy zmechanizowane,
 • podnośniki do obsługi pojazdów,

przeprowadza następujące procedury oceny zgodności:

 • badanie typu WE,
 • pełne zapewnienie jakości,

oraz dla grupy wyrobów:

 • urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyku upadku z wysokości większej niż 3 metry,
 • układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.

przeprowadza procedurę oceny zgodności:

 • badanie typu WE.

Niezbędne badania, konieczne do potwierdzenia spełnienia przez maszynę zasadniczych wymagań Dyrektywy MD w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wykonujemy we własnym akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB 1552.