image_pdfimage_print

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,  sprowadza procedury oceny zgodności do wewnętrznej kontroli produkcji (Moduł A) w którym nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej.

Do celów Dyrektywy LVD „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku II dyrektywy.

Producent sporządza dokumentację techniczną. Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności sprzętu elektrycznego z odnośnymi wymaganiami oraz obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję i działanie sprzętu elektrycznego.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonego sprzętu elektrycznego z dokumentacją techniczną i z mającymi zastosowanie wymaganiami niniejszej dyrektywy.

Producent umieszcza na każdym egzemplarzu sprzętu elektrycznego spełniającego mające zastosowanie wymagania niniejszej dyrektywy oznakowanie CE. Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla modelu produktu i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elektrycznego do obrotu. Deklaracja zgodności UE identyfikuje sprzęt elektryczny, dla którego została sporządzona.
Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się na żądanie właściwym organom nadzoru rynku.

Jednostka TEST na zasadach dobrowolności, dla sprzętu elektrycznego:

  • sporządza sprawozdania z badań prowadzonych w naszym laboratorium badawczym,
  • wydaje opinie o bezpieczeństwie produktu,
  • certyfikuje na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi.