image_pdfimage_print

Jednostka Notyfikowana (NB 2057) J.S. Hamilton Poland S.A. – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, jako strona trzecia posiada możliwości przeprowadzania obowiązkowej oraz dobrowolnej oceny zgodności wyrobów w oparciu o wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Produkty przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej 2014/34/UE potocznie nazywanej dyrektywą ATEX. W celu stwierdzenia czy wyrób spełnia wymagania dyrektywy, należy zastosować odpowiednie procedury oceny zgodności.

Zgodnie z dyrektywą ATEX poziom zabezpieczeń oraz związane z nim procedury oceny zależą bezpośrednio od poziomu zagrożenia oraz środowiska, w jakim dane urządzenie będzie pracowało.
Zależności te przedstawiamy w załączniku PDF.

Jednostka Certyfikująca odpowiednio dla wyrobów grup I i II kategorii M1 i 1:

 • urządzenia elektryczne,
 • urządzenia nieelektryczne,
 • części i podzespoły,
 • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
 • systemy ochronne

oraz dla wyrobów grupy I i II, kategorii M2 i 2:

 • silniki spalinowe,
 • urządzenia elektryczne,
 • części i podzespoły,
 • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
 • silniki średniego i niskiego napięcia.

przeprowadza następujące procedury oceny zgodności według modułów:

 • Moduł B: Badanie typu UE (załącznik III),
 • Moduł D: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (załącznik IV),
 • Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikacja produktu (załącznik V),
 • Moduł C1: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem (załącznik VI),
 • Moduł E: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu (załącznik VII)
 • Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji (załącznik VIII) + przekazanie dokumentacji technicznej
 • Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikacja jednostkową (załącznik IX)

Niezbędne badania, konieczne do potwierdzenia wykonania przeciwwybuchowego urządzenia grupy I i II odpowiednio kategorii M1 i 1 oraz M2 i 2 wykonujemy we własnym akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB 1552.