image_pdfimage_print

Ocena zgodności CE      System oceny zgodności w Polsce reguluje Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542). J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jako strona trzecia bierze udział w ocenie zgodności wyrobów oddawanych do użytku lub wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. Ocena zgodności wyrobu z przepisami prawa, jakie niektórym wyrobom narzucają dyrektywy unijne, jest procesem obowiązkowym. Producent (lub importer towarów spoza UE) musi ją przeprowadzić zanim wprowadzi wyrób na rynek. Każda dyrektywa nowego oraz globalnego podejścia określa sposób przeprowadzenia oceny zgodności. J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej,  jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia:

 • 2006/42/WE  – w sprawie maszyny (MD),
 • 2014/34/UE – w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX),
 • 2014/30/UE – w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

W zależności od dyrektywy, J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich realizuje poniższe procedury oceny zgodności

 • badanie typu WE
 • pełne zapewnienie jakości
 • zapewnienie jakości produkcji
 • weryfikacja wyrobu
 • weryfikacja jednostkowa
 • zapewnienie zgodności z typem
 • zapewnienie jakości wyrobu
 • przekazanie dokumentacji technicznej

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na wniosek producenta (importera/upoważnionego przedstawiciela) może również potwierdzić ocenę zgodności wyrobów, dla których dyrektywy nie przewidują obligatoryjnego udziału strony trzeciej (jednostki notyfikowanej) – ocena dobrowolna. Przeprowadzenie procesu oceny zgodności z wynikiem pozytywnym upoważnia producenta (importera/upoważnionego przedstawiciela) do wystawienia deklaracji zgodności WE oraz – o ile dyrektywa tego wymaga – umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Przejdź do: