image_pdfimage_print

OCENA WYROBU – DOPUSZCZENIA PREZESA WUG      Zgodnie z Art. 113 ust.3 Prawa Geologicznego i Górniczego J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich spełnia wymagania do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych, tj. posiada akredytację PCA w tym zakresie.

Działalność J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jest prowadzona zgodnie z wymaganiami PCA “Program akredytacji jednostek certyfikujących, wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych” (DAC-21).

Zakres akredytacji AC 149.

Proces wydawania opinii w zakresie wyrobów wymagających dopuszczenia Prezesa WUG przebiega w oparciu o wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Wykaz wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia mieści się w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

Wykaz wyrobów opiniowanych przez J.S. Hamilton Poland – Jednostkę Certyfikującą z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

1. Elementy górniczych wyciągów szybowych:

 • Maszyny wyciągowe,
 • Naczynia wyciągowe,
 • Koła linowe,
 • Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych,
 • Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych,
 • Wciągarki wolnobieżne,
 • Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt. 1.1 – 1.7.

2. Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

3. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 • Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły,
 • Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób,
 • Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego,
 • Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,
 • Taśmy przenośnikowe.

4. Sprzęt strzałowy.

 • Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.