image_pdfimage_print

Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, specyfikacji technicznych itp.:

  • z zakresu udzielonej przez PCA akredytacji nr AC 149,
  • spoza zakresu akredytacji,
  • na znak bezpieczeństwa ”B”(towarowy-gwarancyjny).

Czytaj więcej »


Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja IECEX

Schemat IECEx jest systemem potwierdzania poprawnej i bezpiecznej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez uczestników schematu są uznawane globalnie we wszystkich krajach uczestniczących w systemie IECEx. W Europie certyfikacja IECEx jest nieobligatoryjna, jednakże otwierająca dla producenta drzwi do dystrybucji swoich wyrobów na świat w całej branży związanej z przestrzeniami zagrożonymi wybuchem.

Czytaj więcej »


Certyfikaja Systemów Zarządzania

Certyfikacja Systemów Zarządzania

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oferuje certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Posiadamy w tym zakresie akredytację Polskie Centrum Akredytacji nr AC 155.

Czytaj więcej »


Ocena zgodności CE

Ocena Zgodności CE

System oceny zgodności w Polsce reguluje ustawa o Systemach oceny zgodności i i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 542). J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, jako strona trzecia bierze udział w ocenie zgodności wyrobów oddawanych do użytku lub wprowadzanych do obrotu na runek Unii Europejskiej. Ocena zgodności wyrobu z przepisami prawa, jakie niektórym wyrobom narzucają dyrektywy unijne, jest procesem obowiązkowym.

Czytaj więcej »


Ocena wyrobu – dopuszczenia Prezesa WUG

Zgodnie z Art. 113 ust.3 Prawa Geologicznego i Górniczego J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich spełnia wymagania do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych, tj. posiada akredytację PCA w tym zakresie. Działalność Jednostki TEST jest prowadzona zgodnie z wymaganiami PCA „Program akredytacji jednostek certyfikujących, wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych” (DAC-21).

Czytaj więcej »


Ocena zdolności remontowej

Ocena zdolności remontowej

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przeprowadza obligatoryjną ocenę zdolności podmiotów gospodarczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm.)

Czytaj więcej »


Szkolenia

Szkolenia

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich organizuje kursy, szkolenia otwarte z zakresu: oceny zgodności, dyrektyw UE, norm zharmonizowanych, stosownych przepisów, itp. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów w siedzibie Jednostki TEST, ewentualnie na życzenie zainteresowanych we wskazanej lokalizacji.

Czytaj więcej »