Certyfikacja urządzeń dźwigowych

Jednostka Certyfikująca JSH
Siemianowice Śląskie zaprasza do korzystania z swoich usług w zakresie
certyfikacji urządzeń dźwigowych zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 280:2013-11

PN-EN 280+A1:2015-11

Podesty ruchome przejezdne —
Obliczenia projektowe — Kryteria stateczności — Budowa — Bezpieczeństwo —
Badania i próby

Standard określa wymagania
bezpieczeństwa i środki dotyczące podestów ruchomych przejezdnych
przeznaczonych do przemieszczania osób na stanowiska pracy, na których wykonują
prace z platformy roboczej (WP) przy założeniu, że osoby te wchodzą na
platformę i schodzą z platformy tylko w położeniu dostępu na poziomie gruntu
lub na podwoziu.

Maszyny zaprojektowane do
przemieszczania ładunków, które są wyposażone w platformę roboczą będącą wyposażeniem
wymiennym są traktowane jako MEWP.

Niniejsza Norma Europejska ma
zastosowanie do obliczeń projektowych oraz kryteriów stateczności, konstrukcji,
prób i badań bezpieczeństwa przed pierwszym oddaniem do użytku MEWP.

MEWP dzielą się na dwie główne
grupy:

a) Grupa A: MEWP, w których
rzut pionowy środka powierzchni platformy przy maksymalnym nachyleniu podwozia
określonym przez producenta we wszystkich konfiguracjach platformy znajduje się
zawsze wewnątrz obrysu krawędzi wywrotu.

b) Grupa B: Wszystkie inne
MEWP.

W odniesieniu do jazdy, MEWP
dzieli się na trzy typy:

1) Typ 1: Dozwolona jest
jazda MEWP tylko w położeniu transportowym;

2) Typ 2: Sterowanie jazdą z
podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na
podwoziu;

3) Typ 3: Sterowanie jazdą z
podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na
platformie roboczej.

Typ 2 i typ 3 mogą występować
w kombinacji.

PN-EN 1570+A1:2014-11

Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące podnośników stołowych — Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie
więcej niż dwa stałe przystanki

W niniejszej Normie
Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych podnośników
stołowych do podnoszenia i/lub opuszczania ładunków i operatora (ów):

– gdzie podnośnik stołowy nie
przejeżdża poza stały przystanek;

– obsługujących nie więcej
niż dwa stałe przystanki.

W standardzie podano
wszystkie znaczące zagrożenia odnoszące się podnośników stołowych, w przypadku
gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi oraz
zgodnie z warunkami przewidzianymi (włączając możliwe do przewidzenia
niewłaściwe użytkowanie) w instrukcji obsługi. W niniejszej Normie Europejskiej
określono odpowiednie środki techniczne w celu wyeliminowania lub ograniczenia
ryzyka wynikających ze znaczących zagrożeń.

Norma obejmuje podnośniki
stołowe stacjonarne lub przejezdne, napędzane mechanicznie i ręcznie.

PN-EN 1808:2015-05

Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące podestów ruchomych wiszących — Obliczenia projektowe, kryteria
stateczności, budowa — Badania i próby

W niniejszej normie określono
wymagania, metodykę prób, znakowanie i informacje jakie są dostarczane przez
producenta/dostawcę podestów ruchomych wiszących (SAE).

Norma dotyczy wyposażenia
stałego, jak i tymczasowego, z napędem mechanicznym lub ręcznym.

Wymagania niniejszej normy
uwzględniają szyny, torowiska i inne systemy podparcia oraz wszystkie
towarzyszące obciążenia i zamocowania do konstrukcji budynku, od których zależy
integralność i bezpieczeństwo SAE.