Badania toksykologiczne

Laboratorium badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu stanowiska do badań toksykologicznych zgodnie z metodyką NES-713.

Wykonujemy testy toksyczności produktów spalania małych próbek przygotowanych specjalnie na badania lub wyciętych z gotowych wyrobów. Stanowisko  przeznaczone jest do kontroli jakości różnorodnych materiałów.

Wykonane testy umożliwiają określenie występowania następujących typów gazów powstałych w trakcie procesu spalania:

 • Dwutlenek węgla (CO2),
 • Tlenek węgla (CO),
 • Siarkowodór (H2S),
 • Amoniak (NH3),
 • Formaldehyd (HCHO),
 • Chlorowodór (HCl),
 • Akrylonitryl (CH2CHCN),
 • Dwutlenek siarki (SO2),
 • Tlenki azotu (NOx),
 • Fenol (C6H5OH),
 • Fosgen (COCl2),
 • Cyjanowodór (HCN),
 • Bromowodór (HBr),
 • Fluorowodór (HF).

Wszelkie zapytania prosimy kierować na Kontakt