Akredytowane badania w komorze solnej

Akredytowane badania w
komorze solnej

Szanowni Państwo bardzo miło nam poinformować o
kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytacji laboratorium JSH – AB1552

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w
zakresie badań starzeniowych i odporności korozyjnej z wykorzystaniem komory
solnej.

Posiadamy akredytację na następujące standardy:

PN-EN 60068-2-11:2002 – Badania środowiskowe – Część 2-11: Próby — Próba Ka: Mgła solna

Standard porównuje odporność na pogorszenie jakości
wskutek działania mgły solnej pomiędzy wyrobami o podobnej konstrukcji. Może
być stosowany dla oceny jakości i jednorodności powłok ochronnych

PN-EN 60068-2-52:2018-05 – Badania środowiskowe – Część 2: Próby – Próba Kb: Mgła solna, cykliczna
(roztwór chlorku sodu)

Standard opisuje działanie próby cyklicznej mgły
solnej na podzespoły lub urządzenia tak zaprojektowane, aby były odporne na
działanie zasolonej atmosfery. Obecna w atmosferze sól może pogarszać zdolność
do pracy części urządzeń wykonanych z metali i/lub niemetali.

PN-EN ISO 9227:2017-06 – Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej
solance

Standard opisuje aparaturę, odczynniki i procedurę
stosowaną w badaniach prowadzonych w rozpylonej solance obojętnej (NSS),
rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS) i rozpylonej solance z kwasem
octowym z dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS) w celu oszacowania
odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną
antykorozyjną lub bez takiej ochrony. W normie opisano również metodę stosowaną
do oceny korozyjności środowiska w komorze do badań.

Badania w rozpylonej solance są szczególnie
przydatne do wykrywania nieciągłości, takich jak pory i inne wady, w niektórych
powłokach metalowych, organicznych, anodowych tlenkowych i konwersyjnych.

Badanie w rozpylonej solance obojętnej (NSS)
stosuje się szczególnie do:

— metali i ich stopów,

— powłok metalowych (anodowych i katodowych),

— powłok konwersyjnych,

— powłok anodowych tlenkowych i

— powłok organicznych na materiałach metalowych.

Badanie w rozpylonej solance z kwasem octowym
(AASS) jest szczególnie przydatne do badania powłok dekoracyjnych miedź +
nikiel + chrom lub nikiel + chrom. Stwierdzono również, że jest ono odpowiednie
do badania powłok anodowych i organicznych na aluminium.

Badanie w rozpylonej solance z kwasem octowym z
dodatkiem miedzi jako przyspieszacza (CASS) jest przydatne do badania powłok
dekoracyjnych miedź + nikiel + chrom lub nikiel + chrom. Stwierdzono również,
że jest ono odpowiednie do badania powłok anodowych na aluminium.

Wszystkie metody badania w rozpylonej solance
nadają się do sprawdzenia, czy zachowana zostaje jakość materiału metalowego z
ochroną lub bez ochrony antykorozyjnej. Nie są one przeznaczone do stosowania w
badaniach porównawczych w celu uszeregowania różnych materiałów pod względem
odporności na korozję bądź w celu prognozowania długoterminowej odporności na
korozję badanego materiału.ASTM B117 – Standard zapewnia kontrolowane środowisko
korozyjne, które zostało wykorzystane do uzyskania informacji o względnej
odporności na korozję dla próbek metali i metali powlekanych